Política de Llicències

DigiFact es llicencia amb la modalitat de pagament per ús per cada equip.

Àmbit d’Aplicació

A tots els usuaris que fan servir el programari, integrat a mutifunciones o altres sistemes, còpia autèntica, directes i indirectes.

Els usuaris són responsables de complir amb la política de llicenciament de programari de DigiFact i no faran ni faran servir còpies no autoritzades de programari. Han de prendre les mesures necessàries per assegurar que poden mostrar evidència de la possessió legítima d’un programari. Els empleats i organitzacions que facin ús de DigiFact programari han de complir amb l’Acord de Llicenciament de l’editor de programari.

2. RESTRICCIONS DE LA LLICÈNCIA:


El Programari es a posa a la seva disposició en la forma d’una llicència d’ús limitada, exclusivament tal com s’exposa en aquest Contracte. Vostè té un dret no exclusiu d’ús de l’Programari segons el que estableix aquest Contracte. No obstant això, vostè no té dret a:

(I) modificar, adaptar o de qualsevol altra manera crear qualsevol obra derivada d’el Programari, el Producte que inclou el Programari o la documentació de l’usuari (amb l’excepció del que una llicència de programari de codi obert pertinent pugui permetre);

(Ii) cedir, subllicenciar, revendre, llogar, prestar redistribuir o transferir (excepte l’expressament indicat a dalt), ja sigui amb fins comercials o de qualsevol altre tipus, el Programari o la documentació de l’usuari;

(Iii) aplicar enginyeria inversa, desacoblar, descompilar el Producte o el Programari, o intentar de cap manera reduir i convertir el Programari a un format llegible, excepte si aquesta activitat està permesa per la llei aplicable o si Belkin ha de permetre aquesta activitat d’acord amb els termes d’una llicència de codi obert aplicable;

(Iv) treure o alterar qualsevol nota de drets d’autor, marca registrada o altres notificacions distintives de propietat incloses en el Programari o documentació de l’usuari;

(V) utilitzar el Producte, Programari o documentació de l’usuari per desenvolupar maquinari competidor o un producte de programari competidor, o en qualsevol altra manera no expressament establerta en aquest Contracte o en la documentació de l’usuari;

(Vi) si el Programari és firmware, copiar el firmware (amb l’excepció d’una sola còpia de seguretat amb l’única intenció d’emmagatzemar-), usar-lo en un sistema multiusuari o utilitzar-lo de forma independent de l’Producte en el qual està integrat;

(Vii) utilitzar el Programari per transmetre programari de virus o altres codis de programari, arxius o programes nocius o eludir, desactivar o interferir amb les funcions relatives a la seguretat de l’Programari;

(Viii) utilitzar el Programari per recopilar o recollir qualsevol informació o dades personals d’identificació de tercers per enviar comunicacions comercials no autoritzades o envair els drets de privacitat de qualsevol tercer; o

(Ix) utilitzar el Programari per a qualsevol fi il·legal o de qualsevol manera que infringeixi el present Contracte. Belkin es reserva tots els drets que no se li atorguin expressament pel present Contracte, Aquests no li seran atorgats ni per impediment, ni per cessió ni de cap altra manera.

3. RESTRICCIONS DE L’APLICACIÓ DE PROGRAMARI


L’ús del programari DigiFact es allà limitat a el context de l’maquinari en el que allà instal·lat. De manera que a aquest contracte s’haurà de sumar a les polítiques de llicenciament d’aquest.

4. MILLORES I ACTUALITZACIONS


Si bé Gidoc Integral no té obligació referent a això, podrà oferir-li millores o actualitzacions d’aquest Programari. Els termes i condicions d’aquest Contracte regiran pel que fa a qualssevol actualitzacions proporcionades per Gidoc Integral que substitueixin o complementin el Programari o DigiFact original, llevat que l’actualització en qüestió vingui acompanyada d’un Contracte de llicència d’usuari final independent, en el cas prevaldran els termes i condicions de la llicència.

5. DADES I PRIVACITAT


Gidoc Integral està compromesa amb la protecció de la seva privacitat. El nostre objectiu és el de proporcionar una experiència positiva durant el seu ús de les nostres aplicacions, productes i serveis, conservant a mateix temps la seguretat del seu Dades Personals, segons es defineix en la Política de Privacitat de Gidoc Integral. A la Política de Privacitat es descriuen les pràctiques de privadesa.

6. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL


Tots els drets de titularitat i propietat intel·lectual (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu tots els drets d’autor, patents, secrets comercials i marques registrades) en i per al Programari (incloent a títol enunciatiu però no limitatiu qualsevol contingut incorporat en el programari) , els materials impresos que acompanyen i qualsevol còpia de l’Software, són propietat de Gidoc Integral. Per tant, deure tractar el Programari com qualsevol altre material protegit per legislació i tractats relatius als drets de propietat internacionals i segons el que disposa aquest Contracte.

7. PRODUCTES I SERVEIS DE TERCERS


El Programari poden contenir vincle i altres funcions que facilitin la visita o l’accés a llocs web d’altres fabricants ( “Llocs enllaçats”). Aquestes funcions es proporcionen únicament a fi de facilitar-li l’ús de la mateixa. Els Llocs enllaçats no estan sota el control o acord de Gidoc Integral i Gidoc Integral no és ni es fa responsable d’aquests Llocs ni ratifica el seu contingut o pràctiques, inclosa qualsevol informació o material present en aquests Llocs enllaçats.

8. AVÍS IMPORTANT SOBRE ELS SEUS DRETS COM A CONSUMIDOR

RESIDENTS DE LA UE: res en aquest Contracte té com a finalitat o tindrà la finalitat de limitar qualsevol dret que pugui tenir sota la legislació de la Unió Europea i / o les layes del seu país de residència, incloent els drets relatius a la qualitat i idoneïtat per a un fi específic de l’Software i el compliment amb la seva descripció, que va ser elaborada abans que vostè hagi acceptat aquest Contracte.

Les referències en aquest Contracte a «danys especials, indirectes, derivats, punitius o fortuïts» es refereixen a qualsevol pèrdua que

  • no fos raonablement previsible per ambdues parts;
  • fos coneguda per l’usuari, però no per nosaltres, i / o,
  • fos raonablement previsible per ambdues parts i vostè hauria pogut evitar-la, incloses, sense limitacions, les pèrdues provocades per virus, malware i altres programes perillosos, o la pèrdua o els danys provocats a les seves dades.

Vostè accepta usar el Programari complint el que estableixen les lleis aplicables, incloent les lleis locals de país o regió en la qual aquest viva, descarregui o utilitzeu el Programari.

9. EXCLUSIONS GENERALS I RENÚNCIES I LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

Gidoc Integral no garanteix que qualsevol suport que es pugui utilitzar per subministrar el Programari no presentarà desperfectes materials ni de fabricació.

10. TERMES GENERALS

Si alguna secció d’aquest Contracte o alguns dels seus termes s’invalidessin o no fossin aplicables en virtut de la legislació vigent en una jurisdicció determinada, aquesta secció o termes seran interpretats i aplicats en la mesura màxima permesa en aquesta jurisdicció i les provisions restants o qualsevol part de les mateixes romandran plenament vàlides i aplicables.

11. ARBITRATGE, RENÚNCIA D’ARBITRATGE COL·LECTIU I LLOC DE COMPETÈNCIA JURISDICCIONAL

ARBITRATGE OBLIGATORI: vostè té el dret d’excloure voluntàriament d’aquesta clàusula d’arbitratge obligatori. Si s’exclou voluntàriament mantindrà el seu dret d’anteposar una demanda judicial. Per excloure voluntàriament ha de seguir les instruccions establertes sota al títol «Com excloure voluntàriament de l’Arbitratge Obligatori». Si no s’exclou voluntàriament vostè acceptarà l’arbitratge obligatori tal com s’estableix a baix:

TANT VOSTÈ COM GIDOC INTEGRAL RECONEIXEN I ACORDEN QUE QUALSEVOL DEMANDA, DISPUTA O CONFLICTE ENTRE VOSTÈS QUE SORGEIXI PER MOTIU DEL PRESENT CONTRACTE

(1) O QUE ESTIGUI RELACIONAT AMB ELL, inclosa la VALIDESA D’AQUESTA SECCIÓ, I

(2) L’ÚS PER LA SEVA PART DEL SOFTWARE ES RESOLDRÀ EXCLUSIVAMENT I de forma concloent PER ARBITRATGE VINCULANT SEGONS EL CODI DE PROCEDIMENTS EN VIGOR ESPANYOL EN AQUEST MOMENT PER A LA RESOLUCIÓ DE DISPUTES DE CONSUM UTILITZAT PER PART D’UNA AUTORITAT D’ARBITRATGE DE RECONEIXEMENT NACIONAL ACCEPTADA PER AMBDUES PARTS. ENTENEU QUE SENSE AQUESTA DISPOSICIÓ HAGUÉS TINGUT DRET A ANAR ALS TRIBUNALS I RESOLDRE LA DISPUTA DAVANT UN JUTGE O JURAT; QUE HA renunciat expressament I AMB CONEIXEMENT A TAL DRET; I QUE EN EL SEU LLOC ACCEPTA RESOLDRE QUALSEVOL POSSIBLE DISPUTA PER ARBITRATGE VINCULANT DE CONFORMITAT AMB LES disposicions d’aquesta SECCIÓ.

GIDOC INTEGRAL